بسم الله الرحمن الرحیم
شایدکسی اشکال کنه که چرادردعانویسی بایدحتماقلم وکاغذوجوهر مصنوع مسلمان باشه؟
پس اینهمه قران ومفاتیح که باابزارخارجی نوشته میشه چه توجیهی داره؟
حقیربرای توجیه مطلب مثال میزنم
مابرای غذاخوردن ظروف تمیزنیاز داریم مثلا برنج رودرقابلمه درشرایط آشپزخانه میپزیم باقاشقهای تمیزدرون بشقاب ریخته ومیخوریم
اینهاغذاهستند وتمیزبودن خودشان وظروف کافیست وچه بساقاشق ولیوان مشترک استفاده بشه مثلا توسط زن وشوهر
امااگر ازهمینها بخواهیم دارویی تهیه کنیم وبعنوان دارو برای دردی استفاده کنیم
دیگه درشرایط آشپزخونه وباظروف و آشپز انجام نمیدیم
بایداشخاص بخصوصی که دارایشرایط خاص باشند درمحیطی خاص وتوسط ابزاروظروف خاص تهیه میشن وبهیچوجه استفاده مشترک نباید بشه
یک وقتی قران ودعابایدبعنوان غذای روح تلاوت یاقرائت بشه دیگه کاغذو.....مهم نیست وتمیزبودن وخوانابودن کافیه
اما اگربخواهیم ازاین دعاوآیات برای حاجتی یادردی خاص استفاده کنیم اونوقته که
هم نویسنده هم ابزار وهم مکان وفضاباید شرایط خاص داشته باشه استرلیزه باشه یعنی دست غیرمسلمان توی کارنباشه
بقول حافظ:
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه در او دست اهرمن باشد
#محمود_کندلویی_لاریجانی
#حرز_امام_جواد
#سفارش_انواع_دعاوحرزامام_جواد

منبع : محمودکندلویی لاریجانی |چراکپی کردن دعاویانوشتن دعاباهرابزاری بیفایده هست؟وبایدشخص خاصی اینکارراانجام دهد؟
برچسب ها : استفاده